Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Polityka Cookies

Polityka prywatności

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach właściciela serwisu https://sp50.bialystok.pl/ za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Administrator serwisu internetowego przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności odwiedzających nasz serwis internetowy użytkowników. Dlatego też strona / serwis internetowy / serwer naszej placówki zbiera tylko najistotniejsze informacje o użytkownikach, wymagane do prawidłowego świadczenia oferowanych usług elektronicznych.

Nasza strona internetowa / serwer może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, ich adresów IP, nazw domen, danych technicznych i typu przeglądarek, typu systemu operacyjnego, rejonu geograficznego, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Na podstawie tych danych administracja strony jest w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk. Dane te uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację poszczególnych użytkowników jako osób fizycznych.

I.         Informacje ogólne.

 1.         Administratorem serwisu jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnym im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

 2.         Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.

 
II.        Informacja o plikach cookies.

1. W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy tzw. pliki cookies. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych oraz do personalizacji naszych usług. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
5. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy różne ich rodzaje:
 niezbędne do działania usług i aplikacji / umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego
 pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych stron / serwisów internetowych i aplikacji
 funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i późniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, itp.
 statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.
7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika. 9. Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki.
10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

Zasady bezpieczeństwa

 Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 dokładne i aktualne,
 nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 bezpiecznie przechowywane,
 nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Udostępnianie informacji o użytkownikach.


1. Administrator Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim.
2. Administrator Serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator Serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z naszą administracją. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w dziale kontakt naszego serwisu internetowego.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnym im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku


Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.
2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dna 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
b) realizacji umów i działań podjętych na Państwa życzenie lub których jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
c) marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji, osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest szkoła.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest szkoła.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z podstaw prawych w art. 18 st. 1 a-d RODO,
e) Prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony