Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Spełniając nałożony na placówkę prawem oświatowym obowiązek poinformowania o ograniczeniach w stosowaniu niektórych przepisów RODO, poniżej zamieszczamy zestaw przepisów RODO, których stosowanie w szkole zostało częściowo ograniczone.

 

 Wykaz przepisów RODO, których   stosowanie zostało ograniczone Przepis RODO

Zakres ograniczenia

Art. 5

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO– w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.

Art. 12

Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty).

Art. 15

 

Art. 13

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

Art. 14

 

Art. 17

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 34

Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnym im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujmy, iż:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnym im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku którą reprezentuje Dyrektor Szkoły.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1)        wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60), ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

2)    marketingu i promocji Szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła,

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z podstaw prawnych w art.18 ust.1 a-d RODO;

5)    prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem w przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
  2.  W przypadku uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony