Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: sp50@um.bialystok.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu 85 74 89 041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na zapewnienie dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
 • Adres: ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok
 • e-mail: sp50@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 74-89-041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni. Po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby udzielające informacje znajdują się w podpiwniczeniu szkoły. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają dostosowany dzwonek do drzwi na poziomie 0. Ponadto w szkole jest jeszcze 12 wejść. Pierwsze z nich znajduje się na poziomie -1 z podpiwniczenia na teren podwórka prowadzą schody. Następne wyjście znajduje się na poziomie 0 gdzie są schody oraz dostępny podjazd osobom niepełno sprawnym. Kolejne 5 wejść znajduje się na bloku sportowym z ograniczeniami w postaci schodów. Jedno wejście na bloku sportowym przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową. Jedno wyjście znajduje się na parterze z klatki schodowej z ograniczeniami schodowymi. W stołówce i kuchni znajdują się 4 wyjścia. Wszystkie te wyjścia służą jako wyjścia ewakuacyjne.  

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W budynku trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem znajduje się winda umożliwiająca dotarcie do wszystkich pomieszczeń w szkole.
 • Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane.  
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak również audiodeskrypcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony